1. one man army

  (via rikukase)

   

 2. (Source: zuraun, via pampukin)

   

 3.  

 4. (Source: manga-onegai, via mugenchi)

   

 5. (Source: manga-onegai, via mugenchi)

   

 6. (Source: -tokyoghoul, via mugenchi)

   

 7. (Source: cieled, via mugenchi)

   

 8. (Source: misakuu, via pandorafully)

   

 9. (via midoriis)

   

 10. (Source: shiigo, via the-wong)

   

 11. (Source: afterstories, via pandorafully)

   

 12. (Source: shoujo-l0ve, via sh-ikai)

   

 13. (Source: vaipex, via pandorafully)

   

 14.  

 15. "Okay Erwin... I'll go with you"

  (Source: e-r-w-i-n, via k-amishiro)